Định hướng kinh doanh

Định hướng kinh doanh

  • Tuân thủ pháp luật
  • Tôn trọng cộng đồng, khách hàng, nhân viên.
  • Nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường xây dựng.
  • Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh/