Sơ đồ tổ chức và nhân sự


TỔNG SỐ NHÂN LỰC

  • Thạc sĩ: 20
  • Đại học: 260
  • Cao đẳng: 300
  • Công nhân lành nghề: 2.500