Sơ đồ tổ chức và nhân sự


TỔNG SỐ NHÂN LỰC

  • Thạc sĩ: 03
  • Đại học: 125
  • Cao đẳng: 20
  • Công nhân lành nghề: 1200